Robonsbosweg 1984

Dertig Jaar Hylas

2014 Havinghastraat

Hoe het begon

Hoewel Hylas bij de viering van een jubileumjaar uitgaat van 9 october 1984 was op die datum nog geen sprake van een volwaardige vereniging. Verre van dat. 9 october 1984 was de datum waarop de 1e oprichtingsvergadering werd gehouden. Er zouden nog 7 van die vergaderingen volgen voordat de oprichters echt klaar waren met 'alles' dat nodig is om een vereniging op te zetten en te laten draaien. In hetgeen hieronder volgt is geprobeerd uit de doeken te doen hoe dat in zijn werk is gegaan: een vereniging van nul af opzetten en startklaar maken. Daarvoor is dankbaar gebruik gemaakt van het archief van de 1e voorzitter van Hylas, Herman van Kampen. Hij was zo vriendelijk de huidige secretaris van Hylas 2 ordners te overhandigen met daarin onder meer de vaak handgeschreven of op een ouderwetse typemachine uitgewerkte notulen.

 • Eerste oprichtingsvergadering, 9-10-1984.

  Uiteraard was al vòòr 9 october door enkele hardlopers en liefhebbers van atletiek het plan opgevat een atletiekvereniging op te richten voor Alkmaar. Er waren zelfs al gesprekken gevoerd met de toenmalige voorzitter van de sportraad van Alkmaar, de heer Pannekeet (abusievelijk in de notulen vermeld als Pannekoek). Daarin was al het verzoek gedaan na te denken over een eigen atletiekbaan, die 1,2 miljoen gulden zou moeten kosten. Ook was overleg gevoerd met de atletiekvereniging Trias in Heiloo, die al in 1965 was opgericht. Uit het overleg werd duidelijk dat de oprichters er niet op uit waren een onderafdeling van Trias te worden. Wel dat ze in voorkomende gevallen graag gebruik wilden maken van de Trias-baan.

  De 1e oprichtingsvergadering begint met een kennismakingsrondje: wie ben je, wat doe je en waarom wil je je inzetten voor het opzetten van een atletiekvereniging. Naast bespreking van de hierbovengenoemde agenda-items wordt ook aangekondigd dat een gesprek zal worden gevoerd met de heer Tenningloo, directeur Sportzaken van de gemeente Alkmaar. Een van de gespreksonderwerpen zal zijn het aantal leden dat nodig is voordat de gemeente zou willen overgaan tot het doen van investeringen voor een eigen accommodatie. Aan het einde van deze 1e oprichtingsvergadering wordt meteen al een tijdelijke taak- en functieverdeling vastgesteld: Loes Jurriaanse (secretaris), Herman van Kampen (voorzitter), Greetje Nagel (penningmeester), Marianne van der Linden (ledenadministratie), Gosse van der Velde (tekeningen en ontwerpen), Martin van Rossen (notulen). Voor de functie TC (Technische Commissie of TrainingsCoordinator) kan nog niemand worden aangewezen.

  Het gesprek met Tenningloo vindt plaats op 16 october. Daarin komt onder meer aan de orde welke accommodaties in aanmerking kunnen komen: de Veilinghallen aan de Bestevaerstraat, een oud voetbalveld van Kolping Boys aan de Herenweg, gymzalen bij scholen, een braakliggend terrein in Daalmeer. Verder wordt geadviseerd aansluiting te zoeken bij de Sportraad van Alkmaar, lid te worden van de NSF (Nederlandse Sport Federatie, nu NOC/NSF) via de K.N.A.U. (nu Atletiekunie), via Toto-Lotto aan geld te komen, een deel te krijgen uit de toen beschikbare subsidiepot van 2 miljoen gulden. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid een baan aan te leggen middels het 'terugploegen' experiment (een werklozenproject).

 • Tweede oprichtingsvergadering, 30-10-1984.

  Naast de personen die in het stuk over de 1e vergadering zijn genoemd komen in deze notulen ook de namen Lex Domisse, Erik Geluk en Annelies Kussendrager voor. Gast is Koos Vermeulen, secretaris van de KNAU, district West I. Vermeulen is uitgenodigd om de oprichters adviezen te geven over het oprichten van een atletiekvereniging, rekening houdend met de richtlijnen en te volgen procedures. Er moet een bestuur worden gekozen, statuten moeten worden vastgelegd bij de notaris, de notaris meldt vervolgens de vereniging aan bij de Kamer van Koophandel en de vereniging dient zich in te schrijven bij de KNAU. En dat kost allemaal geld.

  Kaderbeleid moet zorgen voor opvang, bestuur en organisatie van en voor leden. Zelfwerkzaamheid (vrijwilligers dus) is daarbij een belangrijk speerpunt. De contributie moet worden vastgesteld en verwerking van de betalingen georganiseerd.

  Ook een belangrijk onderwerp in deze oprichtingsvergadering is het opzetten van de trainingen: vanaf welke leeftijd mag de jeugd zich inschrijven (8 jaar), hoe zet je een training op en wie mag dat doen? Welke materialen zijn nodig, waar schaf je dat aan en hoeveel kost dat? Of kunnen technische scholen worden benaderd om materialen te maken? Hoeveel subsidie kan de gemeente verstrekken?

  De samenstelling van het voorlopige bestuur wordt uitgebreid met functies voor het Wedstrijdsecretariaat (Martin van Rossen), de Materialencommissie (Lex Domisse), Evenementen en Technische Commissie. Voor de laatste 2 zijn nog geen kandidaten.
 • Derde oprichtingsvergadering, 13-11-1984.

  Twee nieuwe namen kunnen volgens de notulen van de 3e vergadering worden toegevoegd aan de lijst personen van het eerste uur: Wolbert Broere en Jan Slabbekoorn. Alle aanwezigen krijgen een kopie van de algemene statuten van het NSF mee naar huis voor bestudering, zodat een concept kan worden opgesteld voor de statuten van de op te richten vereniging. Huiswerk dus voor de volgende vergadering. Agendapunt 4 heet 'Naam van de vereniging'. Er zullen ongetwijfeld enkele namen zijn geopperd, maar daarover laten de notulen zich niet uit. Er wordt in ieder geval geen besluit over genomen, behalve het voorstel om de naam 'van buitenaf' te laten komen. Bijvoorbeeld via een stukje hierover in de krant. Het voorstel voor de clubkleuren is een rode broek en een wit shirt. Voor de kleur van een trainingspak wordt rood geadviseerd.

  Er wordt gepuzzeld over de locaties waar de jeugd tot 13 jaar binnentrainingen kan volgen en wie dat dan gaat begeleiden. Er wordt een maximum gesteld van 50 kinderen tot 13 jaar waarvoor plaats is in de zaaltrainingen. Vanaf 13 jaar is de training buiten.

 • Vierde oprichtingsvergadering, 27-11-1984.

  Een nieuw lid dient zich aan: Ab Gerrits, die zijn diensten aanbiedt op het gebied van sportverzorging en sportmassage. De bespreking en het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement zullen worden besproken en vastgelegd in een aparte vergadering (6 december 1984) door een selecte groep van 4 personen.

  Een belangrijk punt op de agenda is het kiezen van een naam voor de vereniging. Een artikel hierover in de krant heeft de volgende namen opgeleverd: Olympia, The Olympics of Alkmaar, Door Inspanning Vooruit (A.V. D.I.V.). Geen van deze namen worden door het bestuur overgenomen. Lex Domisse stelt een aantal andere namen voor waar de vergadering ter plekke een naam uitkiest: 6 personen stemmen voor Athlos, 2 stemmen voor Hylas en 1 stem gaat naar Spike. Het wordt dus Athlos (Grieks voor atleet). Wel moet nog via de KNAU worden nagegaan of deze naam niet al bestaat.

  Via artikelen over de nieuwe atletiekvereniging in de lokale kranten hebben zich 65 nieuwe leden gemeld. Er zal een groepsindeling worden gemaakt zodat kan worden bepaald wie waar kan trainen en onder wiens leiding. Er wordt voorgesteld een inschrijfformulier op te stellen dat door nieuw aangemelde leden kan worden ingevuld, eventueel inclusief een gezondheidsverklaring. Of dat laatste echt nodig is zal in een volgende vergadering worden besproken. Het inschrijfformulier kan pas worden verstuurd als de statuten en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd en er een rekening is geopend bij de Postbank. Om het een en ander alvast te kunnen financieren, in afwachting van te ontvangen contributies, worden enkele renteloze leningen afgesloten waarvoor schuldbekentenissen moeten worden aangegaan.

  Er zal door Gosse van der Velde een A4-ontwerp worden gemaakt voor het clubblad. In een aparte vergadering, 4 december, zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de trainingen moeten worden georganiseerd: wie, wat, wanneer en hoe.

 • Vijfde oprichtingsvergadering, 11-12-1984

  De eerder gekozen naam voor de vereniging, Athlos, blijkt al te zijn aangemeld bij de KNAU. Het is een atletiekclub in Harderwijk. Alle aanwezigen mogen 5 namen opschrijven waaruit een lijst zal worden samengesteld met namen waarop kan worden gestemd. Pas na 2 tussenstemmingen wordt met 6 stemmen voor en 2 tegen gekozen voor Hylas. De clubkleuren komen ook nog een keer in stemming, omdat de eerder gekozen kleuren erg vaak voorkomen. Uiteindelijk wordt gekozen voor een blauwe broek en een geel shirt. Een kennis van 1 van de bestuursleden heeft voorgesteld een logo te ontwerpen.

  Het voorstel om trainers een financiele vergoeding te geven wordt afgewezen. In de speciale bijeenkomst op 4 december is besproken welke trainingen er worden gegeven, door wie en waar. Het is nog niet zeker of voor de indoortrainingen de veilinghallen zullen worden gebruikt. Voorlopig worden de trainingen in het bos gehouden. De belangrijkste reden om de trainingen in het bos te houden is om blessures te voorkomen. De allereerste, korte, training zal trouwens in het park worden gehouden (waarschijnlijk wordt het Rekerpark bedoeld). De pasbenoemde trainers springen direct al zeer voorzichtig om met de nieuwe leden: 'veilinghallen eventueel laten vervallen aangezien we met niet getrainde mensen te maken hebben', en 'bostraining (...) beter i.v.m. ondergrond', en tenslotte 'Aangezien technische nummers meestal een explosie vragen van de beenspieren zullen we deze eerst moeten versterken d.m.v. looptraining'.

 • Zesde oprichtingsvergadering, 8-1-1985.

  Er wordt voor de statuten overleg gevoerd met een notaris in Obdam. Het is de bedoeling dat de statuten in de laatste week de notaris 'passeren'. Later blijkt echter dat er een vertraging op kan treden vanwege het feit dat goedkeuring van de naam Hylas voor de vereniging dan mogelijk nog niet rond is. Er kan namelijk in de 4 weken vanaf het moment van publikatie in het mededelingenblad van de KNAU, District West 1, nog bezwaar worden aangetekend tegen de naamgeving. Het opzetten van een vereniging is duidelijk geen sinecure. Een vereniging uit de kop van Noord-Holland (Wieringermeer) heeft 'licht' protest aangetekend tegen de Hylas-clubkleuren geel en blauw. AV Wieringermeer heeft ook een blauwe broek en een geel shirt. Daarnaast heeft het shirt een blauw logo. Het probleem wordt door Hylas opgelost door te kiezen voor een geel embleem met een blauwe rand, ontworpen door Gosse van der Velde. Hij heeft ook enkele ontwerpen gemaakt voor het clubblad.

  Er zal een brief worden gestuurd naar de jeugdleden om af te spreken waar en wanneer er getraind kan worden. Ook gaat er een uitnodiging naar andere leden voor een bijeenkomst om de wensen te inventariseren en nadere afspraken te maken voor de trainingen op zondagochtend en eventueel andere dagen. Enkele eerder genoemde opties om buiten te kunnen trainen vallen af. De beste optie lijkt het gebruik van een aantal hockeyvelden tegenover de (toen nog aanwezige) bowlingbaan langs de Hoeverweg. Daar liggen ook een kogelstootring en een hoogspringkussen. En er is een kantine, in pacht bij de gemeente.

 • Zevende oprichtingsvergadering, 22-1-1985.

  Het onderwerp trainingen wordt gaandeweg een steeds belangrijker agenda-item: werven van trainers en indelingen maken; wie traint waar, wanneer en welke groep; atleten (vooral jeugd) informeren over de trainingstijden en de locaties; hoe zijn de verzekeringen geregeld; afspraken maken met de beheerder over het gebruik van de hockeyvelden en de accommodatie (kleedruimtes, kantine).

  De concept-statuten moeten ook nog worden goedgekeurd. Wat de naamgeving betreft was het tot 18 januari mogelijk bezwaar aan te tekenen. Dat is blijkbaar niet gebeurd en de vereniging kan dus officieel tot Hylas worden gedoopt. Dat biedt in ieder geval de mogelijkheid officieel een rekening te hebben waarop geld kan worden gestort EN waarvaan geld kan worden opgenomen. Ook het clubblad kan verder vorm worden gegeven. Er worden contacten gelegd met sportwinkels in Alkmaar waarmee afspraken kunnen worden gemaakt over korting en het leveren van clubkleding in de juiste kleuren. Tenslotte wordt de hoop uitgesproken dat er spoedig een eigen accommodatie kan komen. De gemeente Alkmaar zal dan over de streep moeten worden getrokken met aansprekende resultaten. Met name wat betreft het aantal leden.

 • Achtste oprichtingsvergadering, 5-2-1985.

  Nog even op een rijtje degenen die op deze 8e en laatste oprichtingsvergadering aanwezig waren: Greetje Nagel, Marianne van der Linden, Loes Jurriaans, Lex Dommisse, Herman van Kampen, Wolbert Broere, Gosse van der Velde, en notulist Martin van Rossem. Annelies Kussendrager moest zich voor deze vergadering afmelden. Op 6 februari 2015, dus 1 dag na deze vergadering, zullen de statuten zoals dat in notaristermen heet 'passeren'. Annelies Kussendrager, Loes Jurriaans en Herman van Kampen zullen daarbij de vereniging representeren.

  In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar (Tenningloo en Ploeg) wordt de vereniging nog een keer de al eerder gemelde lokatie aan de Herenweg aangeboden: een oud voetbalveld van Kolping Boys. Het aldaar afgebrande clubgebouw kan weer opnieuw worden opgebouwd. De kersverse Hylassers wijzen het aanbod echter beleefd af, omdat ze de lokatie aan de Hoeverweg beter vinden.

  Verschillende mogelijkheden om subsidies te krijgen van de gemeente en eventueel ook van de provincie zullen worden nagetrokken: jeugdsubsidie, startsubsidie, en de provinciale subsidie. De trainingstijden en lokaties zijn definitief vastgelegd. Er is een overzicht gemaakt van sportwinkels en de mogelijkheden om daar clubkleding van te betrekken en korting te krijgen. In een volgende vergadering (de 1e bestuursvergadering!) moeten daar knopen over worden doorgehakt.

  Het ledenbestand op de dag van deze laaqtste oprichtingsvergadering is gebaseerd op het aantal ontvangen inschrijfformulieren: 71 jeugd en 18 senioren. De vereniging 'staat' (maar is natuurlijk nog lang niet helemaal 'af') en daarom is de eerstvolgende vergadering een officiele bestuursvergadering. Die zal plaatsvinden op 26 februari 1985.

 • Loes Jurriaans, initiatiefneemster en oprichtster van Hylas.

  Loes Jurriaans nam in 1984 het inititatief voor het oprichten van een atletiekclub in Alkmaar en werd daarmee 1 van de oprichters van Hylas. Hieronder doet zij verslag van haar ervaringen in die tijd.

  Dit is mijn verhaal als oprichtster/ initiatiefneemster.

  Voorheen, toen ik jong was, zat ik op een atletiekvereniging AV Castricum, met veel plezier. Ik heb daar een hoop geleerd en plezier gehad. Toen ik later in Alkmaar woonde, miste ik een atletiekvereniging voor m'n kinderen. Na enkele jaren, waarin deze situatie niet veranderd was, begon ik te denken dat ik dan zelf maar eens moest kijken wat de mogelijkheden in Alkmaar waren. Daar zag ik, eerlijk gezegd best tegenop, want waar begin je?

  Uiteindelijk had ik bedacht met wie ik in elk geval kontakt moest opnemen: met de KNAU natuurlijk en met de gemeente(de heer Pannekeet) en ik dacht dat er ook nog een derde instantie was, maar dat weet ik niet meer. Ik heb toen een gesprek gehad met iemand van de KNAU, die het idee gaf evt. een afdeling van Trias te worden of een zelfstandige vereniging te worden. Ik heb toen ook nog alleen met Trias kontakt gehad; ik ben daar geweest en ik heb met hun over de mogelijkheden gesproken. Alles goed bedoeld, maar dan moesten nog steeds de ouders een stuk reizen om de kinderen te laten sporten. Wat mij betreft was dat geen optie.

  Zelfstandig iets opzetten is een immense job, dus daarvoor zette ik in de Alkmaarse Courant een advertentie om mensen uit te nodigen mij mee te helpen een atletiekvereniging op te starten in Alkmaar. Ondertussen had ik ook al een of twee gesprekken gehad met o.a. de heer Pannekeet van de gemeente om te kijken waar een atletieklokatie denkbaar zou zijn; en goed bereikbaar voor kinderen vooral. Op mijn bericht in de krant kreeg ik ongeveer 9 reakties: fantastisch, vond ik. Onze bijeenkomsten vonden plaats in het buurthuis, dat er toen was in de Horn-Zuid. Alle mensen die op mijn advertentie reageerden, waren heel enthousiast!

  We hebben meteen een voorlopig bestuur opgesteld, waarbij ik aangaf geen bestuursmens te zijn. Ik wilde er bij blijven totdat het voor mij duidelijk was dat we een doel hadden met z’n allen en dat was het oprichten van onze atletiekvereniging in Alkmaar. Het was al snel zichtbaar hoe graag iedereen die atletiekvereniging/baan wilde: ik besefte dat ik en wij allen daar enorm mee geboft hebben! Samen moesten we het doen en mogelijk maken!

  Al heel in het begin, startte de loopgroep volwassenen, daar ze ook zonder accomodatie konden funktioneren. Ik geloof dat ze mochten omkleden in het buurthuis. Ook al heel snel werd het blad de Horde opgericht! Ik blijf het bijzonder en fantastisch vinden dat precies de juiste mensen gereageerd hebben op mijn advertentie, want ieder had meteen z’n eigen aandeel wat hem/haar zo goed paste. Zonder deze mensen en hun enthousiasme en doorzettingsvermogen was het mij niet gelukt! Een stuk of wat mensen(waaronder ik) gingen al spoedig de JAL opleiding doen, zodat we zo snel mogelijk een aantal trainers hadden. Weer anderen zetten zich in om een kunststofbaan te krijgen in Alkmaar. En die is er gekomen!

  Aanvankelijk, toen ik begon met het onderzoeken van de mogelijkheden om een atletiekvereniging van de grond te krijgen in Alkmaar, had ik wat pessimistische klanken om mij heen dat het nooit zou lukken. Tot op de dag van vandaag ben ik zo blij dat ik daar niet naar geluisterd heb, maar dat ik heb doorgezet met dat, waarvan ik vond dat het er toch moest zijn in Alkmaar!

  Toen ik uit het bestuur stapte, maakte men mij erelid. Indertijd was ik te overrompeld om er veel op te zeggen. Maar ik vind het onwijs leuk! Ik voel mij dankbaar dat de vereniging niet alleen nog steeds bestaat, maar vooral ook dat hij is uitgegroeid naar een volwaardige atletiekvereniging met alles erop en eraan!! Ik hoop hiermee een duidelijk beeld geschetst te hebben over het ontstaan van Hylas.

  Loes Jurriaans.

 • De eerste Horde

  In 1984 besloot een aantal lopers en liefhebbers van atletiek een vereniging op te richten voor Alkmaar. Er waren al wat atletiekverenigingen in de naaste omgeving: Nova in Warmenhuizen sinds 14-1-1980, Hera in Heerhugowaard bestaat al vanaf 1 januari 1978 en Trias in Heiloo nog veel eerder: 13 december 1965. Een dag na Alkmaars Ontzet, 9 oktober 1984, was voor Alkmaar de eerste oprichtingsvergadering. Daarna volgden er nog 7. En 16 april 1985 was de eerste algemene ledenvergadering, die werd gehouden in het buurthuis 'De Dobber', vlakbij het winkelcentrum De Mare (dit jaar ook 30 jaar jong). Toen had Hylas meteen al 130 leden: 90 jeugdleden en 40 volwassenen.

  Het 1e nummer van het clubblad 'De Horde' kwam een maand eerder uit (maart 1985). De naam De Horde was niet zozeer gekozen omdat het een onderdeel is in de atletiek, maar omdat voor de oprichting van een vereniging diverse hordes moeten worden genomen: een naam bedenken voor de vereniging, een clubtenue en de daarbij behorende kleuren kiezen, statuten en een huishoudelijk reglement die moeten worden opgesteld, een plek vinden om te kunnen trainen, materiaal dat moet worden aangeschaft, een organisatie die op poten moet worden gezet (bestuur, commissies), enz., enz., enz.

  Een van de eerste plekken die voor de trainingen, met name voor de jeugd, werden gevonden waren de hockeyvelden van de Alkmaarse Mixed Hockey Club (AMHC), toen nog langs de Hoeverweg en later ook het rugbyveld van de Alkmaarse Rugby Union Football Club aan de Robonsbosweg. En in de donkere maanden van het jaar werd 's avonds ook wel gebruik gemaakt van een parkeergarage bij het pas geopende winkelcentrum 'De Mare'. Wat de naam Hylas betreft: dat was blijkbaar niet de eerste keus. Wat de eerste keus was, is niet bekend. Of weet iemand daar meer van?